Skip to main content

Table 2 Accumulated confirmed cases in different provinces on March 2, 2020

From: The psychological typhoon eye effect during the COVID-19 outbreak in China: the role of coping efficacy and perceived threat

Province Sample size Number of cases Province Sample size Number of cases
Hubei 399 67,217 Guangxi 83 252
Guangdong 294 1350 Shaanxi 33 245
Henan 252 1272 Yunnan 22 174
Zhejiang 85 1213 Hainan 4 168
Hunan 71 1018 Guizhou 15 146
Anhui 77 990 Tianjin 108 136
Jiangxi 63 935 Shanxi 155 133
Shandong 248 758 Liaoning 72 125
Jiangsu 162 631 Hongkong 3 100
Chongqing 33 576 Jilin 59 93
Sichuan 78 538 Gansu 20 91
Heilongjiang 38 480 Xinjiang 7 76
Beijing 187 414 Neimeng 39 75
Shanghai 93 338 Ningxia 23 74
Hebei 131 318 Taiwan 1 41
Fujian 132 296